PRO Consulting

Kompleksowo rozwiązujemy trudne problemy

Konsultanci

Jedną z głównych przewag firmy PRO Consulting nad konkurencją jest wysoko wyspecjalizowany bardzo profesjonalny i silny zespół konsultantów. Podstawowy zespół konsultantów firmy PRO Consulting stanowi grupa dziewięciu współpracujących konsultantów, z tego czterech konsultantów posiada stopień doktora w specjalności, którą zajmują się w firmie PRO Consulting.

DR INŻ. PRZEMYSŁAW OBORSKI

Ekspert w obszarze rozwiązań Przemysłu 4.0, cyfryzacji i inteligentnej automatyzacji systemów produkcyjnych. Inicjator i twórca Platformy Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej oraz autor koncepcji budowy Mazowieckiego Centrum Przemysłu 4.0. Ekspert w zakresie organizacji systemów produkcyjnych oraz organizacji i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym również w ramach projektów międzynarodowych. Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu Lean Manufacturing w ramach współpracy z firmą SCANIA w latach 1999 – 2003. Wdrożenie systemu Lean Manufacturing – Systemu Produkcyjnego SCANII (SPS) w zakładzie SCANIA Production Słupsk. Odbycie szeregu szkoleń z zakresu Lean Manufacturing w Szwecji w firmie SCANIA. Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone dla firm krajowych i koncernów międzynarodowych, koordynacja projektów badawczych, przygotowanie kilku europejskich projektów badawczych współfinasowanych przez Komisję Europejską w ramach Programów Ramowych i programu Horyzont 2020. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw oceny projektów badawczych.

Doktor nauk technicznych w zakresie sterownia systemami produkcyjnymi, dyrektor i właściciel PRO Consulting. Praca dyplomowa magisterska dotycząca spiekania proszków metalowych promieniami lasera w celu uzyskania wydruku 3D wykonana na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Doktorat z wyróżnieniem uzyskany na Politechnice Warszawskiej - w ramach badań opracowano i wykonano wieloagentowy system sterowania wytwarzaniem. Ukończenie Studiów Podyplomowego Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada certyfikaty audytora wewnętrznego: Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ( z zakresu norm : ISO - 9000, 14000, PN 18000) oraz certyfikatów menadżera jakości Niemieckiego Instytutu RW TÜV. Współorganizator Szwedzko-Polskiego Centrum Kompetencji utworzonego w ramach programu VISBY w celu propagowania i wdrażania systemów organizacji produkcji ukierunkowanych na podniesienie produktywności. Opublikowanie ponad 30 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych.

Udział jako wiodący ekspert w większości projektów zrealizowanych przez firmę PRO Consulting. W zespole PRO Consulting odpowiada bezpośrednio za identyfikację potrzeb klientów, poszukiwanie rozwiązań, realizację projektów wdrożeniowych i badawczo-rozwojowych oraz doradczo-szkoleniowych. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu organizacji produkcji i Przemysłu 4.0.

DR INŻ. JERZY MIKLER

Ekspert w dziedzinie systemów czasu rzeczywistego, reorganizacji Systemów Utrzymania Ruchu, organizacji procesów biznesowych w oparciu o analizę systemów. Ekspert w zakresie inteligentnych metod diagnostyki maszyn i urządzań w oparciu o bania nieniszczące obejmujące wibro-diagnostykę oraz termo-diagnostykę. Autor wielu artykułów w tym obszarze. W ramach pracy doktorskiej opracował unikalną metodykę organizacji Systemów Utrzymania Ruchu, wykorzystania zawansowanych metod diagnostycznych oraz zastosowania systemów monitorowania on-line zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.

Absolwent Wydziału Lotnictwa Królewskiej Politechniki w Sztokholmie (Royal University of Technology). Współorganizator Szwedzko-Polskiego Centrum Kompetencji utworzonego w 1999 roku w ramach programu VISBY. Współpraca konsultacyjna z wieloma firmami z branży produkcyjnej, informatycznej i badawczej. Współpraca ze szwedzkimi firmami IT w zakresie rozwoju zaawansowanego oprogramowania. Wykonawca w projektach międzynarodowych współfinansowanych przez Unię Europejską i komercyjnych dotyczących budowy systemów IT z zakresu sterowania, inteligentnej diagnostyki maszyn oraz utrzymania ruchu.

W zespole PRO Consulting odpowiada za opracowywanie i wdrażanie systemów utrzymania ruchu, badania diagnostyczne za pomocą zawansowanej analizy sygnałów z pomiarów drgań i rozkładów gradientów temperatur oraz systemy IT wykorzystujące sztuczną inteligencję.

MGR INŻ. ANDRZEJ OBORSKI

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, założyciel i właściciel działającego od 1976 roku Biura Konsultingu i Tłumaczeń Technicznych "A. OBORSKI", tłumacz techniczny polsko-francuski i francusko-polski. Pracuje od ponad 30 lat jako konsultant w dziedzinie maszyn i urządzeń przetwórstwa hutniczego, technologii przetwórstwa oraz ciężkiej mechaniki. Posiada szerokie, międzynarodowe kontakty wśród konstruktorów, producentów i handlowców z tej branży. Posiada także dobre rozeznanie bieżącej sytuacji na rynkach maszyn i urządzeń używanych (second hand). Współpracował przy wielu inwestycjach modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych w w/w branżach przemysłowych, w których występował znaczny udział importu specjalistycznych linii produkcyjnych, agregatów, maszyn, urządzeń technicznych i technologii produkcyjnych. Współpraca ta dotyczyła zarówno fazy przygotowania inwestycji jak i ich realizacji i rozruchu.

DR INŻ. ALEKSANDER BUCZACKI

Doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej, kierunek: Zarządzanie i Marketing oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorat z zakresu doskonalenia procesów biznesowych w jednostkach badawczo-rozwojowych obroniony na Politechnice Warszawskiej. Konsultant firmy PRO Consulting od 2001 roku. Główne obszary kompetencji: zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (Technology Management, Project Management). Doświadczenie: uczestnictwo w Projekcie Restrukturyzacji Jednostek Badawczo-Rozwojowych realizowanym w ramach programu SCI-TECH II finansowanego z funduszy PHARE (współpraca z międzynarodową firmą konsultingową Arthur D. Little Inc.); współrealizacja programu VISBY; uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu Systemów Zapewniania Jakości zgodnych z serią ISO-9000; współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu programów naprawczych opartych o podejście procesowe i metody poprawy produktywności (Lean Manufactuirng, 5S, TPM, KAZEIN) w szeregu przedsiębiorstw przemysłowych. Doświadczenie w modelowaniu i doskonaleniu procesów biznesowych. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych realizowanych w ramach 6 Programu Ramowego UE. W latach 2006-07 kierownik projektu odpowiedzialny za przygotowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego.

MGR INŻ. WŁADYSŁAW TROJANOWSKI

Absolwent Wydziału Mechaniczno - Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu uzyskane w przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego. Specjalizuje się w doskonaleniu organizacji firm i przedsięwzięć oraz we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Posiada certyfikaty auditora wewnętrznego w przedsiębiorstwie z zakresu norm : ISO - 9000, 14000, PN 18001.

DR INŻ. RAFAŁ HARMOZA

Specjalista w zakresie problematyki transferu technologii (od laboratorium do przemysłu, krajowy i międzynarodowy transfer technologii), w szczególności metod ocen technologii pod kątem możliwości komercjalizacji. Temat doktoratu dotyczył transferu technologii dualnego zastosowania. W firmie PRO Consulting specjalizuje się w zarządzaniu i transferze technologii, zarządzaniu strategicznym oraz wycenie i ocenie technologii.

MGR ROBERT ZIEMBIŃSKI

Prawnik. Uczestniczy w innowacyjnych programach szkolenia menedżerów MŚP, transferu know-how i technologii. Zajmował się też otoczeniem społeczno-prawnym inwestycji, prognozowaniem ich rentowności, preliminowaniem i lokalizacją, w tym ponad 10 lat w polskich przedstawicielstwach czołowych koncernów światowych realizujących produkcję i dystrybucję w oparciu o nowe technologie. Współpracuje z firmą PRO-Consulting, przekazując wiedzę i umiejętności z zakresu formalno-prawnego zabezpieczenia procesu transferu usług, know-how i technologii oraz rozpoznania socjotechnicznego dostawców i odbiorców.

DR INŻ. ANNA SZERENOS

Specjalista w zakresie badań i tworzenia sieci współpracy i klastrów. Temat doktoratu: "Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysoko technologicznych w województwie mazowieckim". W ramach półrocznego stażu Uniwersytecie Mitchigan prowadziła badania nad rozwojem klastrów przemysłu motoryzacyjnego w regionie Ditroit w Stanach Zjednoczonych. W firmie PRO Consulting zajmuje się zagadnieniami związanymi z budową i rozwojem klastrów oraz regionalnych i międzynarodowych sieci współpracy oraz problematyką zarządzania strategicznego.

MGR KRZYSZTOF MIESZKOWSKI

Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, transferu technologii oraz projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, obecnie przygotowuje na Politechnice Warszawskiej doktorat w zakresie organizacji procesów transferu technologii. W firmie PRO Consulting zajmuje się problematyką zarządzania strategicznego oraz problematyką transferu technologii. W ramach realizowanych projektów przeprowadza analizy społeczno prawne oraz analizy scenariuszowe projektowanych systemów i rozwiązań, pracuje również jako trener i doradca.

DARIUSZ STANISZEWSKI

Programista aplikacji bazodanowych, desktopowych i sieciowych odpowiedzialny za wykonywanie aplikacji w ramach rozwiązań Przemysłu 4.0 obejmujących sterowanie systemami produkcyjnymi oraz cyfryzację danych w produkcji.

JÓZEF SŁAWIŃSKI

Programista zajmujący się między innymi programowaniem aplikacji mobilnych, w tym w szczególności pod systemem Android. W projektach dotyczących wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 odpowiedzialny za wykonywanie aplikacji, w tym aplikacji operujących w chmurach danych oraz współpracujących z systemami RFID/NFC.

Z zespołem firmy PRO Consulting współpracuje także grupa konsultantów do realizacji określonych projektów. Są to osoby posiadające bardzo wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu działań doradczych oraz szkoleń, warsztatów i konferencji.